Gallery 2B, Folder 1 - Ross's Rubaiyat

1. Rubaiyat, v.8
1. Rubaiyat, v.8
2. Rubaiyat, v.11
2. Rubaiyat, v.11
3. Rubaiyat, v.24
3. Rubaiyat, v.24
4. Rubaiyat, v.34
4. Rubaiyat, v.34
5. Rubaiyat, v.39
5. Rubaiyat, v.39
6. Rubaiyat, v.40
6. Rubaiyat, v.40
7. Rubaiyat, v.43
7. Rubaiyat, v.43
8. Rubaiyat, v.44
8. Rubaiyat, v.44
9. Rubaiyat, v.58
9. Rubaiyat, v.58
10. Rubaiyat, v.59
10. Rubaiyat, v.59
11. Rubaiyat, v.60
11. Rubaiyat, v.60
12. Rubaiyat, v.63
12. Rubaiyat, v.63
13. Rubaiyat, v.64
13. Rubaiyat, v.64
14. Rubaiyat, v.70
14. Rubaiyat, v.70